همکاری با مدرسه بادبادک

مدرسه بادبادک در زمینه های آموزشی و اجرایی همکار جدید می پذیرد.

نگاه ما

 راهی به سوی کشف مهارت های زندگی : مدرسه پسرانه ی بادبادک با هدف آموزش کودکان در بستری امن، سالم،شاد و غنی پایه گذاری شده است.این مدرسه تلاش می کند تا گلچینی از روش های آزموده شده را در بستری فرهنگی و بومی بکار گیرد. روشی که ترکیبی مناسب از آموزش مشارکتی، تداومی، تجربی و کل گرا را در زندگی ایجاد کرده است.