آشنایی با مدرسه بادبادک

برنامه ها با کتاب های رسمی آغاز می شود ، اما شیوه اجرا و برنامه های جنبی با اعتقادات بادبادک تحقق پیدا می کند.