زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی مدرسه بادبادک

بافتار

در این بخش با گروه بافتار و نحوه همکاری آن با مدرسه بادبادک آشنا می شویم.

انجمن اولیا و مربیان

در این بخش بصورت خلاصه با فعالیت های انجمن اولیا و مربیان مدرسه بادبادک آشنا می شویم.

هنر

گروه هنر

کتابخانه

گروه کتابخانه مدرسه بادبادک