نگاه بادبادک به رویکرد انسانگرا چگونه است؟

در بادبادک تلاش میکنیم از هر امکانی در تنوع برنامه ها ، جشن ها و مناسبتها به نفع آموزش کودکان استفاده کنیم تا به داین ترتیب محدوده های تنگ و تعاریف کلیشه ای از آموزش را به نفع یادگیری کودکان کنار بگذاریم.
بادبادک برای نزدیک شدن به یک سیستم انسانگرا، شادی را زیر  بنای کار خود می داند و معتقد است شادی هریک از ما در گرو شادی دیگران است.منظور از شادی تنها خوشحال بودن و خندیدن نیست بلکه شادی هنگامی واقعی و درونی خواهد بود که8 احساسات مقابل آن مثل غم، غصه، خشم و عصبانیت را نیز تجربه دکنیم. در واقع، هدف ما رشد و پرورش انسان های متعادل و سالم در جامعه است و معتقدیم این سلامت در گرو یادگیری همراه با شادی و انگیزش است.
ما اعتقاد داریم  تا زمانی که پرسشی اساسی در ذهن کودک شکل نگیرد هیچ اتفاقی به مفهوم یاد گیری رخ نمی دهد. در نتیجه دستاوردی نیز نخواهد داشت . یک مرکز آموزشی فقط جایگاه دریافت یکسری اطلاعات که در کتاب ها به راحتی پیدا می شود، نیست.