اهداف مدرسه بادبادک

هدف اصلی از تاسیس مدرسه ایجاد محیط سالم ،شاد ،خلاق وسازنده درکنار آموزش رسمی

اهداف کلی

 • آموزش غیرمستقیم و از طریق پروژه
 • ایجاد فرصت برای کشف راه شخصی برای هر دانش آموز
 • به وجود آوردن نظم و دیسیپلین بدون اعمال فشار و از طریق ایجاد انگیزه درونی
 • رسیدگی به نیازهای فردی هر دانش آموز
 • تاکید بر ایجاد انگیزه و میل درونی به جای انگیزه های بیرونی (نظام تشویق و تنبیه)
 • آموزش پژوهش محور
 • وارد کردن مباحث آموزشی در زندگی دانش آموزان به جای نگاه "شیء و موضوعی"
 • تکیه بر درونی کردن ارزش های اخلاقی و مهارت های اجتماعی

اهداف جزیی

 • پرورش شخصیتی
  • اعتماد به نفس،عزت نفس
  • هدف داشتن برای انسان متعالی
  • آشنایی با ارزش های ومهارت های زندگی
  • گسترش مهارت های حل مساله ،قضاوت،خلاقیت و تفکر انتقادی
  • ...
 • پرورش اجتماعی
  • آشنایی با حقوق خود ودیگران
  • آشنایی با حقوق کودک
  • آگاهی به فرهنگ خود واحترام به فرهنگ دیگران
  • آشنایی با راه های حل اختلاف وکشمکش ها
  • پرورش شهروندانی سالم ومسولیت پذیر
  • توسعه ی تفکر مشارکتی ،نقاد
  • آشنایی و آگاهی های بین المللی
  • اندیشه در صلح بین المللی
  • ...
 • پرورش علمی
  • گسترش شوق یادگیری بیشتر
  • آشنایی باشیوه های دسترسی به اطلاعات
  • توجه برابر به تمام برنامه های آموزشی
  • توجه به توانایی هاواستعدادهای فردی
  • شیوه های پژوهش
  • گسترش روحیه ی جستجو گری وکنجکاوی
  • توجه به فوق برنامه ها
  • توجه و حفظ محیط زیست
  • ایجاد نگاه پرسش گر

روش های آموزشی

 • توجه به روشهای پیش نهادی رسمی
 • طرح مساله و ایجاد نیاز
 • پژوهش های کتاب خانه ای
 • استفاده از ابزارهای چند رسانه ای اطلا عاتی
 • روشهای مشارکتی حل مساله
 • کاربردی کردن آموزش ها در زندگی روزمره

محتوای آموزشی

محتوای اصلی بر طبق برنامه آموزش رسمی آغاز می شود ادامه برنامه بر اساس سوالات و نیاز های دانش آموزان شکل میگیرد فوق برنامه ها با طرح اولیه آغاز می شود ادامه آن با توجه به اشتیاق دانش آموزان ،تدابیر همکاران،نظر خانواده ها ،گسترش می یابد. محتوای فوق برنامه ها مکمل برنامه رسمی است که با توجه به رشد همه جانبه و دستاوردهای جدید مجموعه شکل میگیرد.