روز اول مهر 1397

روز اول مهر 1397

حضور کلاس چهارمی ها در دانشگاه تهران

حضور کلاس چهارمی ها در دانشگاه تهران -بزرگداشت خانم توران میرهادی

حضور انتشارات پرتقال در مدرسه بادبادک

حضور انتشارات پرتغال در مدرسه بادبادك " درهفته كتاب و كتابخواني" 
آشنايي دانش آموزان با نحوه انتخاب و خريد كتاب هاي مناسب رده سني دانش آموزان

جشن کتاب به مناسبت روز کتابخوانی

جشن کتاب به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی

برگزاری جشن رنگها در مدرسه بادبادک

برگزاری جشن رنگها در مدرسه بادبادک