برگزاری کارگاه مهارت های زندگی برای والدین

در آبان ماه 1394 کارگاه مهارت های زندگی برای والدین برگزار شد. در این کارگاه جمعی از پدر و مادرهای دانش آموزان حضور یافتند واز مباحث آموزشی و عملی استفاده کردند.