دیدار با «رضا اسکندری» مترجم کتاب های کودکان

دیدار دانش آموزان دبستان بادبادک با مترجم کتاب کودک، اسفند 95