بازدید کلاس سوم از موزه موسیقی

موزه موسیقی: بازدید دانش آموزان پایه سوم. تیرماه 1395