شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی
شورای دانش آموزی اسامی منتخب شورای دانش آموزی
شورای دانش آموزی شورای دانش آموزی
شورای دانش آموزی شورای دانش آموزی

در كلاس هنر درباره ي نحوه انجام تبليغات و اهميت شعارهاي تبليغاتي صحيح و قابل عمل تبادل نظر شدتبليغات و اهميت شعارهاي تبليغاتي

و با همكاري همه ي بچه ها پوسترهاي انتخاباتي كانديداها طراحي شد  پوسترهاي انتخاباتي كانديداها


كانديداي كلاس پنجم: آرشام جهان پور

كانديداي كلاس پنجم: آرشام جهان پور
كانديداي كلاس پنجم: ايليا جاويدمجد

كانديداي كلاس پنجم: ايليا جاويدمجد

كانديداي كلاس پنجم: ماني بدرخاني

كانديداي كلاس پنجم: ماني بدرخاني
كانديداي كلاس پنجم: سام سهرابي

كانديداي كلاس پنجم: سام سهرابي

كانديداي كلاس پنجم: هوراد فريدي

كانديداي كلاس پنجم: هوراد فريدي
كانديداي كلاس پنجم: ميكائيل زمردي

كانديداي كلاس پنجم: ميكائيل زمردي

نصب پوسترهاي تبليغاتي در مدرسه

نصب پوسترهاي تبليغاتي در مدرسه
نصب پوسترهاي تبليغاتي در مدرسه

نصب پوسترهاي تبليغاتي در مدرسه